Rechtsanwälte Aden & Öztürk
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen

VEKALETNAME

Vekalet veren:

Adı, Soyadı, Doğum tarihi: ..........................................................................................

Vekil :

Avukatlık Ofisi: Avukat Adnan ÖZTÜRK ve Avukat Ralf ADEN

Ofis adresi: Krönerstr. 10, 31737 Rinteln, Federal Almanya

Tel.: 0049-0-05751-92270 Faks: 0049-0-05751-922729

Bana / Bize karşı açılmış ve açılmış olacak ve benim de / bizim de başkalarına açacağımız davalardan ötürü Federal Almanya mahkemelerinin, meclislerin, dairelerin ve müesseselerin her kısım ve derecesinde, Nüfus Müdürlükleri dahil her sıfat tarik ve suretle Beni / Bizi temsile hak ve menfaatlerimin / menfaatlerimizin temini ve muhafazası için lüzumu göreceği bilcümle muameleleri ifa, icra intaca, lehime motorlu taşıt ve menkuller üzerine rehin koymaya veya kaldırmaya, Federal Almanya sınırları içinde tapu ve kadastro müdürlüklerinde sınırlı aynı hakların tescili, terkini gibi işlemleri yapmaya, temyizi davaya, temyizden feragata, mürafaya, lüzumu halinde keşifle icrasına, yemin teklif kabul ve redde, reddi hakim, aza ve katibe, şahit ikame ve istimauna, sindik ve hakem tayin ve azline, tebliğ ve tebelluğa, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidelerine ve cevap ihdasına, icra takibinde bulunmaya ihtiyati ve icraya haciz, vaz ve fekkine, mahkemelerden, kazai ve idari merciilerden istihsal olunan bilcümle ilamat ve kararların tenfizi talebinde bulunmaya, nakli dava tashihi karar ve iade-i muhakeme taleplerinde bulunmaya, icabında davadan feragate ve feragat-i davayı kabule, ahz-u kabza, sulh ve ibraya ve duruşmalardan vareste tutulmam yolunda taleplerde bulunmaya, aleyhimde / aleyhimizde, gıyabımda / gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, bilhassa dava ve ihtilafların icap ettirdiği her türlü hukuki tasarrufları benden farksız olarak takip, ikmal ve intaca, bu hususlardan ötürü icabeden her nevi evrak, dilekçe ve layihaları tanzim, imza ile merciilere takdime, icabında başkalarını tevkil, teşrik, ve azle, ve dahi adıma mal beyanında bulunmaya, birlikte veya ayrı ayrı vekillik etmeye izin ve yetkili olmak üzere yukarıda vekil olarak adları sayılan avukatları vekil tayin ettim.

Vekalet verenin:

Adı, soyadı, tarih ve imzası : .......................................................................